REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.sklep.casco.pl

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklep.casco.pl jest  Casco Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ  w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461905, adres siedziby: Al. Zwycięstwa 96/98 (81-451) Gdynia, nr REGON 221877812, nr NIP 586 22 82 602 zwaną dalej “Casco” lub „Sprzedawcą”, reprezentowaną przez Jolantę Wyżychowską – Prezesa Zarządu,

               

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Casco Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.casco.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

 

§ 1 Pojęcia            

 1. Sprzedawca – przedsiębiorca działający pod nazwą Casco Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98
 2. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu. Odstawa zamówienia odbywa się przy udziale Poczty Polskiej S.A.
 4. Regulamin - niniejszy regulamin, określający ogólny zakres i warunki świadczenia Usługi.
 5. Usługa - czynność lub czynności świadczone przez Casco na rzecz Klienta.
 6. Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta może być Umowa sprzedaży.
 7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 8. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych zdefiniowanych przez Klienta przy Rejestracji w Sklepie Internetowym, mających na celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 9. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.sklep.casco.pl.
 10. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 11. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

               

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę  za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Rozpoczęcie korzystania przez Klienta ze Sklepu automatycznie oznacza, iż Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, z którym Klient powinien się dokładnie zapoznać przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu. Poprzez akceptację Regulaminu pomiędzy Klientem i Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa o treści odpowiadającej postanowieniom Regulaminu.
 3. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej prawa majątkowe i materiałów (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich), należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Prawem autorskim.
 4. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla Klientów Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 3 lub Opera 10 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

§3 Polityka prywatności

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego: dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe udostępniane przez Klientów są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udostępnienie Sprzedawcy danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Sprzedawcę do kontaktów z Klientami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi. Ponadto, na podstawie uzyskanej od Klienta zgody, Sprzedawca ma prawo do przetwarzania udostępnionych mu przez Klientów danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Sprzedawcę jako administratora danych i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Przez cele marketingowe rozumie się w szczególności możliwość przesyłania reklam i linków sponsorowanych, przekazywania danych na podstawie stosownej umowy partnerom współpracującym ze Sprzedawcą,  telemarketing.
 2. Administratorem danych osobowych jest:

Casco Sp. z o.o., Gdynia (81-451), Al. Zwycięstwa 96/98

NIP: 586 22 82 602 Regon: 221877812, KRS: 0000461905

 1. Cel przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Sprzedawcę za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator danych może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Klientów Strony.

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia:

Klienta ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Sprzedawcy. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach korzystania ze Sklepu internetowego, może się zwrócić bezpośrednio do administratora Strony z prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich poprawienia lub usunięcia, przesyłając wiadomość na adres: markieting@casco.pl

 1. Sprzedawca przy wykorzystaniu mechanizmu „cookies” zbiera informacje o Klientach. Polega to na zapisywaniu na komputerze Klienta niewielkich plików tekstowych, rozpoznających wybrane preferencje Klienta przy ponownym połączeniu ze Sklepem internetowym  Mechanizm daje możliwość analizowania danych i informacji, które dotyczą rodzaju stosowanych przeglądarek, zastosowanych rozdzielczości, zainteresowania danymi artykułami i treściami oraz preferowanej wersji językowej. Informacje te mają na celu służyć Sprzedawca

               

§4 Procedura składania zamówienia i rejestracja

 

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 3. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 

§ 5 Zamówienia

               

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany oraz dodaje go do "KOSZYKA". Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w §4 ust. 9, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.
 5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 11 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

               

                § 6 Płatności

 

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN). Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) tradycyjny przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy;

b) za pomocą systemu szybkich przelewów Przelewy 24    

 1. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
 2. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §5 ust. 3, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.
 3. Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 395 Kodeksu Cywilnego (anulowanie zamówienia). Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie dedykowanego linku dostępnego w mailowym potwierdzeniu zamówienia. Powyższe umowne prawo odstąpienia jest odrębne, nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta, opisanego w §9 Regulaminu. 

§ 7 Dostawa

               

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. Sprzedawca, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT albo przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania zamówienia, fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF.

§ 8 Rękojmia

               

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 1. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 2. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia reklamowanego Towaru pokrywa Sprzedawca.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 4. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, lub pod adresem poczty elektronicznej: markieting@casco.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

              

§9. Oświadczenia Klienta

 

 

 1. Klient wyraża akceptację postanowień niniejszego Regulaminu w formie elektronicznej i oświadcza, że uzyskał w sposób jednoznaczny, zrozumiały i wyczerpujący wszystkie żądane przez siebie informacje, w szczególności o:

a) skutkach prawnych akceptacji przez Użytkownika Regulaminu,

b) zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Casco treści Regulaminu,

c) metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które są udostępniane Użytkownikowi,

d) miejscu i sposobie składania reklamacji,

e) prawie wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania.

 1. Klient akceptując Regulamin oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych uzyskał zgodę przedstawiciela ustawowego.
 2. Klient oświadcza, że uzyskał nieodpłatnie Regulamin i  zapoznał się szczegółowo z jego postanowieniami przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
 3. Klient oświadcza, że posiada tytuł prawny do danych, którymi się posługuje przy konfiguracji konta Użytkownika zalogowanego pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 4. Klient oświadcza, że nie będzie wykorzystywał Strony do dostarczania treści o charakterze sprzecznym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

§ 10 Postanowienia końcowe

               

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §15 Regulaminu.

               

Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia sklepu internetowego czyli  25.04.2016 r.